Sonda

Czy dobrze kupowało Ci się w naszym skepie?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Właściciela pod adresem www.rzepianka.pl, www.rzepianka.com, www.rzepianka.eu

 

§ 1. Definicje

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresami  www.rzepianka.pl, www.rzepianka.com, www.rzepianka.eu (zwany dalej Sklepem) jest:

Anna Pawłowska-Koziar

Prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ziarko wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

ul. Felińskiego 159/4, 41-908 Bytom

NIP 6262753100

REGON 24340998

e-mail: rzepianka@rzepianka.pl;

telefon kontaktowy: 602474380 (koszt połączenia wg.taryfy operatora)

 

 1. Sklep- sklep internetowy działający pod adresami www.rzepianka.pl, www.rzepianka.com, www.rzepianka.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić produkty.
 2. Klient-  pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie.
 3. Produkty- towary i usługi dostępne w Sklepie.
 4. Usługa dodatkowa- usługa świadczona przez Sklep na pisemną prośbę Klienta, w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 5. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, Ustawa o sprzedaży konsumenckiej i zmianie Ustawy Kodeks Cywilny oraz o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny), zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 6. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
 9. Przelew bankowy- płatność wykonana przez Klienta w banku, poprzez konto bankowe bądź stacjonarne lub na poczcie poprzez przelew na rachunek bankowy Sklepu.
 10. Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line.

 

§ 2. Zasady ogólne/oferta

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Przedmiotem transakcji są Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.
 5. Ceny Produktów podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny wskazane w chwili składania Zamówienia przy Produktach w Sklepie są wiążące.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Produktów do oferty, zamykania kolekcji, ogłaszania, wprowadzania zmian i kończenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
 7. Sklep  dokłada wszelkich starań, aby treść ofert sprzedaży Produktów jak najbardziej odpowiadała rzeczywistości. Różnice, jakie mogą zaistnieć pomiędzy wizualizacją Produktów w Sklepie mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Klienta i nie są one podstawą do reklamacji i zwrotu zakupionych Produktów w Sklepie.

 

§ 3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest właściwe złożenie Zamówienia, poprzez strony Sklepu www.rzepianka.pl, www.rzepianka.com, www.rzepianka.eu lub mailem na adres rzepianka@rzepianka.pl.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia oraz informacją, jak dokonać płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Klient składając zamówienie zawiera Umowę Sprzedaży zamawianych Produktów z właścicielem Sklepu.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem i akceptują warunków w nim zawartych.
 5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpatrywane zostaną w następnym dniu roboczym.
 6. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową: rzepianka@rzepianka.pl
 7. Klient może wycofać złożone Zamówienie jedynie drogą mailową: rzepianka@rzepianka.pl
 8. Klient nie może anulować Zamówienia już wysłanego.
 9. W przypadku niedostępności Produktów lub jego części w magazynie objętych Zamówieniem, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia, a następnie podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (zmienione, częściowa realizacja lub w całości anulowane).
 10. Oferta Sklepu nie przedstawia stanu magazynowego.
 11. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu, bądź realizacji Zamówienia wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 12. Koszty dostawy Zamówienia zależą od wyboru rodzaju wysyłki:

         a) Poczta Polska (ekonomiczna), koszt: w zależności od wagi od 8,50 zł (wysyłka krajowa do 2 kg).

         b) Poczta Polska (priorytet) 3-5 dni, koszt: w zależności od wagi od 11 zł (wysyłka krajowa do 2 kg).

 13. Realizacja Zamówień następuje:

  a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub elektronicznym na adres firmy:
  Ziarko Anna Pawłowska-Koziar
  ul.Felińskiego 159/4
  41-908 Bytom
  Numer rachunku: 78 1050 1230 1000 0091 4111 3200 - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu, lub przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu drogą mailową;

  b) w przypadku Zamówień płatnych gotówką w siedzibie firmy- w następnym dniu roboczym.

 14. Przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i liczy się od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania Produktu do Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

 15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku Zamówień wzbudzających wątpliwości lub gdy formularz Zamówienia został nieprawidłowo wypełniony.

 16. Zmiany w wysyłce Produktu bądź rezygnacja z Zamówienia możliwe są po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem drogą mailową: rzepianka@rzepianka.pl Klient nie może anulować Zamówienia, które zostało wysłane.

 17. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Produktu w magazynie lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji Zamówienia jest dłuższy niż 30 dni Sklep ma prawo odstąpić od umowy w terminie przewidzianym do realizacji Zamówienia. Jeśli zapłata za Produkt została uiszczona z góry, Sklep zwraca Klientowi kwotę za Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania Zamówienia. Klient może też podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innych Produktów w Sklepie.

 

§ 4. Odstąpienie od umowy oraz wymiana towaru

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zawrotu Produktu bez podawania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Zwrotowi lub wymianie podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta.
 3. Klient może wymienić Produkt na inny w ciągu 10 dni od dany otrzymania Zamówienia. Koszt wysyłki wymienianego Produktu w obie strony ponosi Klient (jeśli Produkt nie jest reklamowany)
 4. Zwracany lub wymieniany Produkt powinien być dostarczony na adres firmy Sklepu, tj.: ZIARKO, ul. Felińskiego 159/4, 41-908 Bytom
 5. Przed odesłaniem Produktu Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o zamiarze zwrotu lub wymiany Produktu drogą mailową: rzepianka@rzepianka.pl
 6. Sklep po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu  od Umowy Sprzedaży w określonym terminie, w przeciągu 14 dni roboczych zwróci Klientowi kwotę równą cenie Produktu.
 7. Zwracany lub wymieniany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem.
 8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

 

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Wszystkie Produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wykonane z należytą starannością, pozbawione są wad fizycznych, prawnych oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Produkcie wad fizycznych lub niezgodności Produktu z Produktem złożonym w Zamówieniu.
 3. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy jej odbiorze. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie przesyłki powinien on dopilnować czynności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Przewoźnik ma obowiązek protokolarnie ustalić stan przesyłki, jak też okoliczności powstania uszkodzenia przesyłki. Przewoźnik dokonuje tych czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku ustalenia szkody spisywany zostaje protokół szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).
 4. Klient stwierdzając wady w otrzymanym Produkcie uprawniony zostaje do świadczeń gwarancyjnych.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty zakupu Produktu, o ile w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia niezgodności Produktu z umową pisemnie poinformuje o tym fakcie Sklep drogą mailową: rzepianka@rzepianka.pl
 6. Zwracany Produkt należy odesłać wraz z otrzymanym paragonem lub rachunkiem oraz opisem reklamacji.
 7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta drogą mailową o decyzji. 
 8. W momencie uznania reklamacji Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy w przeciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Jeśli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
 9. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep i zwraca go po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Warunkiem zwrotu kwoty jest podanie numeru konta bankowego Klienta.
 10. Reklamowany Produkt powinien być wysłany na adres firmy: ZIARKO, ul. Felińskiego 159/4, 41-908 Bytom.

 

§ 6. Dane osobowe

 

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest konieczne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostępu do nich przez osoby trzecie.
 4. Zgodnie z powyższą ustawą Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawarta jest zgodnie z prawem polski.
 2. Produkty produkowane przez Sklep, nazwa marki są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Obecność w Sklepie Produktów nie oznacza natychmiastowej realizacji Zamówienia.
 5. Ceny Produktów podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej Sklepu.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maję zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do  Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 9.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2013 r.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl